Quantcast

Ndërtimet pa leje/Hartë e re për zonat informale, si ndryshojnë kriteret e legalizimeve

13.08.2014

ALUIZNI do të propozojë në qeveri ndryshimin e kritereve që përcaktojnë zonat informale. Do të ndryshojë sipërfaqja e zonave me ndërtime pa leje dhe lehtësitë që këto zona kanë për legalizim

Agjencia e Legalizimeve do të ripërcaktojë zonat informale në vend. Projekti për përkufizimin e ri të zonave me ndërtime pa leje do të miratohet nga Këshilli  i Rregullimit të Territorit.

Zonat informale

Sipas përcaktimeve të ligjit të vitit 2006, “Zonë  informale” është territori me sipërfaqe mbi 5 ha,  i zënë nga ndërtime pa leje, që nuk gëzon mbrojtje të veçantë nga aktet ligjore e nënligjore në fuqi. Por ka edhe “Bllok banim  informal”, që konsiderohet territori me ndërtime pa leje, me sipërfaqe mbi 1 deri në 5 ha, brenda ose jashtë vendbanimit formal. Ndërsa “Ndërtim  informal  i veçuar” është objekti (ose grup objektesh) i ndërtuar pa leje në parcelë/territor deri në 1 ha. Mirëpo për shkak të evoluimit që kanë pësuar ndërtimet pa leje që nga koha e miratimit të këtij ligji, ALUIZNI do të ndryshojë përcaktimin e kritereve. Kriteret kanë të bëjnë me ripërcaktimin e sipërfaqeve të zonave me ndërtime pa leje dhe lehtësitë që këto zona kanë për legalizim. Sipas deklarimeve të mëparshme të drejtorit të ALUIZNI-t, Artan Lame, zonat  informale pritet të legalizohen të parat. Por aktualisht, zona më e madhe informale në vend, Bathorja që shtrihet ndërmjet Kamzës dhe Tiranës, edhe pse me ligjin e vjetër kishte më shumë prioritet, ka numrin më të vogël të objekteve të legalizuara. Zona informale është e ndërtuar pa u bazuar në studime urbanistike dhe duke mos respektuar kriteret e zhvillimit të  infrastrukturës dhe gjithashtu nuk gëzon mbrojtje të veçantë nga aktet ligjore e nënligjore në fuqi.

Identifikimi

ALUIZNI do të kryejë evidentimin faktik të situatës ndërtimore në terren. Në funksion të kësaj procedure përdoret harta vektor dhe ortofoto e përftuar nga imazhi satelitor, që disponohet nga autoriteti shtetëror përgjegjës. Rregullat e hollësishme si dhe përcaktimi  i periudhës kohore brenda së cilës janë ndërtuar objekte pa leje, bëhen me vendim të Këshillit të Ministrave. Vetëdeklarimet për legalizim, të bëra pranë njësive të qeverisjes vendore, duke përfshirë dhe ato që kanë mangësi në elementet e formës, si dhe kërkesat për legalizim, të depozituara sipas ligjit nr. 141/2013, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9482, datë 3.4.2006, “Për legalizimin, urbanizimin dhe  integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, konsiderohen të mirëqena.” Kalimi i së drejtës së pronësisë mbi parcelën ndërtimore të objektit pa leje bëhet sipas dispozitave të Kodit Civil. Sipas ligjit të ri të legalizimeve, sipërfaqja e parcelës, për të cilën miratohet kalimi i së drejtës së pronësisë, nuk mund të jetë më e madhe se trefishi i sipërfaqes së bazës së ndërtimit dhe për ndërtimet pa leje me funksion banimi jo më shumë se 500 m². Sipërfaqet mbi masat e përcaktuara në këtë pikë, të cilat, për shkak të përmasave ose konfiguracionit nuk mund të shfrytëzohen më vete për ndërtim,  i shiten poseduesit të ndërtimit pa leje sipas vlerës së pronës, të miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave, vetëm nëse ka shprehur më parë vullnetin, nëpërmjet një kërkese me shkrim.

ALUIZNI do të kryejë evidentimin faktik të situatës ndërtimore në terren. Në funksion të kësaj procedure përdoret harta vektor dhe ortofoto e përftuar nga imazhi satelitor, që disponohet nga autoriteti shtetëror përgjegjës. Rregullat e hollësishme si dhe përcaktimi  i periudhës kohore brenda së cilës janë ndërtuar objekte pa leje, bëhen me vendim të Këshillit të Ministrave.

Njoftimet që do të krahasohen

  Nuk ka prona per tu krahasuar
  The account with the email address already exists on the site. To synchronize with Social Network Login plugin please enter the password to your account on the site.
  Anëtaresohu
  Përdoruesi
  Fjalëkalimi
  Keni harruar fjalëkalimin? Më kujto