Quantcast

Πολιτική προσωπικών δεδομένων

Αγαπητοί χρήστες,

Σας πληροφορούμε ότι για λόγους που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών από shpi.al και απέστειλε αιτήματα για πληροφορίες και αιτήσεις για το ακίνητο επαφή / χωριστή ιδιοκτησία (στο εξής αναφέρονται συλλογικά ως «Υπηρεσίες»), shpi.al, δεδομένων διεργασίας που παρέχεται από εσάς ή λαμβάνεται με διάφορους τρόπους κατά την εκτέλεση των Υπηρεσιών. Ο επικεφαλής της θεραπείας είναι shpi.al στην ποιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο κατάλογος των υπευθύνων για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και των αποδεκτών των τρίτων αποδεκτών διατίθεται στα γραφεία shpi.al.

Η επεξεργασία δεδομένων γίνεται με τις κατάλληλες διαδικασίες για την προστασία της εμπιστευτικότητας και συνίσταται στη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, αποθήκευση, επεξεργασία, τροποποίηση, επιλογή, εξαγωγή, σύγκριση, χρήση, διασύνδεση, αποκλεισμό, επικοινωνία, διανομή, καταστροφή και καταστροφή , συμπεριλαμβανομένου του συνδυασμού δύο ή περισσοτέρων από τις προαναφερθείσες δραστηριότητες, με τους ακόλουθους τρόπους:

α) Η επεξεργασία των συναφών, οργανικών και αναγκαίων δεδομένων για την παροχή των Υπηρεσιών πραγματοποιείται κυρίως με τη χρήση αυτοματοποιημένων και μηχανογραφικών μεθόδων, τηρώντας τους κανόνες εμπιστευτικότητας και ασφάλειας που απαιτούνται από το νόμο και μόνο περιστασιακά, από τους υπαλλήλους shpi.al, σε λειτουργίες χρόνου-χρόνου όπως είναι οι υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών, οι σχέσεις των υπαλλήλων με τους διαφημιστές πωλήσεων ή οι υπεύθυνοι για τη συντήρηση της τεχνολογίας των πληροφοριών (περιοχή IT) οι οποίοι ασκούν τα καθήκοντά τους υπό την επίβλεψη και την άμεση ευθύνη του shpi.al. Επιπλέον, για την εξυπηρέτηση της ζήτησης κατοικιών και των πληροφοριών και των στοιχείων επικοινωνίας για συγκεκριμένα ακίνητα / ακίνητα, τα δεδομένα θα κοινοποιούνται σε κτηματομεσίτες, κατασκευαστές ή / και ιδιωτικούς διαφημιστές. Σε κάθε περίπτωση, η φύση των Υπηρεσιών απαιτεί την επικοινωνία του χρήστη με το shpi.al και την επακόλουθη επεξεργασία πληροφοριών και πληροφοριών σχετικά με τις οδηγίες και τις προτιμήσεις του χρήστη σχετικά με τον τύπο, τη θέση και τα χαρακτηριστικά των ακινήτων: τα δεδομένα και τις πληροφορίες και την επεξεργασία είναι απαραίτητες για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των χρηστών.

β) Εκτός από τη ρητή και συγκεκριμένη συγκατάθεση του χρήστη, η shpi.al μπορεί επίσης να επεξεργάζεται δεδομένα για την αποστολή πληροφοριών, υλικών και εμπορικών προσφορών σε εταιρείες που από καιρού εις καιρό αναπτύσσουν συμφωνίες ή / και πρωτοβουλίες εμπορικής συνεργασίας , εκστρατείες και κοινά έργα, όπως, μεταξύ άλλων, οι τράπεζες, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, οι εταιρείες κτηματομεσιτικών υπηρεσιών, οι πάροχοι οικιακών υπηρεσιών. Η συγκατάθεση για τη μεταποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον χρήστη είναι υποχρεωτική για τη μεταποίηση που αναφέρεται στο στοιχείο α) και είναι προαιρετική για τη μεταποίηση σύμφωνα με την παράγραφο (β) ανωτέρω. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση της άρνησης συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στην παράγραφο α), shpi.al δεν θα είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες, και, σε περίπτωση έλλειψης του συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στο σημείο β) η επεξεργασία θα περιορίζεται στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο σημείο α), δηλαδή την πλήρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παροχή των Υπηρεσιών καθώς και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απαιτούνται από τους νόμους, κανονισμούς και

νομοθεσία. Μπορείτε, επίσης, ενημέρωσε ότι, σύμφωνα με το νόμο No.9887, με ημερομηνία 10.3.2008 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί, εν όλω ή εν μέρει, επεξεργασία για νόμιμους λόγους και πάντως σε περίπτωση αποστολής υλικών διαφήμιση ή απευθείας πωλήσεις ή διεξαγωγή έρευνας αγοράς ή εμπορικών επικοινωνιών και μπορεί, με τον τρόπο και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να απαιτεί επιβεβαίωση της ύπαρξης προσωπικών δεδομένων που το αφορούν και να μαθαίνει την προέλευση, να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη λογική, τους τρόπους και τους σκοπούς της επεξεργασίας, να απαιτούν ενημέρωση, διόρθωση, ολοκλήρωση, ακύρωση αιτήματος, ανώνυμο μετασχηματισμό ή αποκλεισμό παράνομα επεξεργασμένων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων περιττών για σκοπούς για τις οποίες συλλέγονται και γενικότερα, να ασκούν το t όλα τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται από τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου.

    The account with the email address already exists on the site. To synchronize with Social Network Login plugin please enter the password to your account on the site.
    Σύνδεση
    Όνομα χρήστη
    Κωδικός
    Ξέχασες τον κωδικό σου; Υπενθύμιση