Quantcast

Ja sa do të paguhet për çdo shtëpi Si llogaritet taksa e re mbi ndërtesat

18.01.2014
Taksa vjetore për banesat vazhdon të jetë e njëjta si përpara amendimit të legjislacionit për të zbatuar paketën e re fiskale që hyri në fuqi në 1 janar 2014. Ndërkaq, taksa vjetore është dyfishuar për ndërtesat që përdoren për qëllime tregtare e shërbimesh, duke përfshirë edhe ato ndërtesa që janë në pronësi apo në përdorim, në territore të miratuara për si fshatra turistike. Shuma e kësaj takse ndryshon në varësi të zonave ku ndodhet ndërtesa. Nga ana tjetër, nëse qytetari ka më shumë se sa një shtëpi, atëherë taksa për banesat e tjera(të cilat nuk janë banimi i zakonshëm) do të jetë 2 herë më shumë, në varësi të zonës se ku ndodhen këto banesa.
Zonat
Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave janë 3 zona të ndryshme, në bazë të të cilave varet edhe shuma e taksës vjetore që duhet paguar, sipas kategorisë së ndërtesës. Në “Zonën 1” bëjnë pjesë bashkitë e Tiranës dhe të Durrësit. Kjo është zona që ka taksat e banesave më të larta. Në “Zonën 2”, ku taksat e banesave janë më të ulëta, bëjnë pjesë bashkitë e Vlorës, Fierit, Sarandës, Pogradecit, Korçës, Elbansanit, Beratit, Lushnjës, Gjirokastrës, Shkodrës Kavajës dhe Lezhës. Në “Zonën 3” bëjnë pjesë të gjitha bashkitë e tjera dhe kjo është zona, ku taksat e banesës janë më të ulëtat
 
Banesat
Për të gjitha bansat e ndërtuara përpara vitit 1993, taksa vjetore do të jetë më e ulët se për ato banesa qe janë ndërtuar gjatë ose pas këtij viti. Si rrjedhojë të gjitha banesat, të ndërtuara para vitit 1993, të cilat ndodhen në Zonën 1, 2 ose 3, kanë një taksë vjetore për m2, përkatësisht 15 lekë, 10 lekë ose 5 lekë. Për ato banesa të ndërtuara gjatë ose pas vitit 1993, të cilat ndodhen në Zonën 1, 2 ose 3, kanë një taksë vjetore për m2, përkatësisht 30 lekë, 12 lekë ose 6 lekë. Të dhënat nga Ministria e Financave tregojnë se vetëm në Zonën 1 (bashkitë Tiranë dhe Durrës), taksa vjetore për banesat e ndërtuara gjatë dhe pas vitit 1993 janë 2 herë më të larta se për ato banesa të ndërtuara përpara këtij viti. Duhet theksuar se kjo diferencë, për sa i përket këtyre kategorish banesash, është shumë herë më e lartë në Zonën 1 se sa në Zonat 2 dhe 3. Nga ana tjetër
 
Biznesi
Hyrja në fuqi e paketës fiskale ka sjellë disa ndryshime për sa i përket ndërtesave të përdurura për qëllime tregtare dhe shërbime. Taksa për këto ndërtea është dyfishuar në të gjitha zonat. Po ashtu edhe taksa e ndërtesave në territore të miratuara si fshatra turistike. Përpara kjo taksë vjetore ishte 200 lekë/m2, ndërsa tashmë ajo është 400 lekë/m2. Ndërtesat që bëjnë pjesë në këtë kategori (ndërtesa që janë në pronësi apo në përdorim, në territore të miratuara për si fshatra turistike) kanë të njëjtën tkasë pavarësisht zonës se ku ndodhen.
 
Banesat
Kuvendi nuk miratoi heqjen e “ndarjes 1993”
Fillimisht u propozua që taksa e banesave të mos kishte si kategori ndarëse vititn 1993. Pra në këtë mënyrë si banesat e ndërtuara para këtij viti, ashtu edhe ato që ishin ndërtuar gjatë dhe pas këtij viti, të taksoheshin njësoj. Ndërkaq, në bazë të punimeve të seancës plenare të fundvitit, ky propozim nuk u miratua. Si rrjedhojë vitit 1993 është pika e ndarjes së dy kategorive të taksës për banesën. Shtëpitë e ndërtuara gjatë dhe pas vitit 1993 e kanë taksën më të lartë se ato të ndërtuara para këtij viti. Në Tiranë dhe Durrës diferenca ndërmjet të dy kategorive është e theksuar.
 
Ndryshimet, Ja ligji për taksën e banesës së dytë
 
Taksa e dyfishuar për një banesë të dytë ishte risia e paketës fiskale të miratuar vitin që kaloi. Më poshtë vijojnë amendimet që çuan në mënyrën e re të taksimit të banesave. Në nenin 5 të ligjit të paketës së re fiskale thuhet: Në nenin 22, “Taksa mbi ndërtesat”, në fund të pikës 1 shtohet paragrafi me këtë përmbajtje: “Tatimpaguesit që kanë në pronësi më shumë se një banesë, për shtëpinë ku kanë banimin e zakonshëm paguajnë taksën e ndërtesës, sipas aneksit 1 bashkëlidhur këtij ligji, ndërsa për të gjitha shtëpitë e tjera, taksa e ndërtesës është sa dyfishi i taksës së ndërtesës, që zbatohet në zonën ku ndodhet kjo ndërtesë.” Paketa e re fiskale ka hyrë në fuqi në 1 janar 2014. Zbatimi i kësaj pakete, në tërësinë e saj, ka qenë në qendër debateve mediatike gjatë kohëve të fundit. Nga ana tjetër opozita ka mbajtur një qendrim të fortë kundër mënyrës së re të taksimit.
 
TAKSAT E BANESAVE
   
Bashkitë
   
Zona 1
 
Zona 2
 
Zona 3
Kategoritë minimale të ndërtesave  
 
Tiranë
Durrës
Vlorë
Fier
Sarandë
Pogradec
Korçë
Elbasan
Berat
Lushnjë
Gjirokastër
Shkodër
Kavajë
Lezhë
Të gjitha bashkitë e tjera
 
SI ISHTE                                                                   Lekë/m2 në vit
I. Ndërtesa banimi      
 ndërtuar para 1993 15 10 5
 ndërtuar gjatë dhe pas 1993 30 12 6
       
II. Ndërtesa të tjera      
 për tregti dhe shërbime 200 150 100
- të tjera 50 30 20
 
III. Ndërtesa  në pronësi apo në përdorim, në territore të miratuara si fshatra turistike. 200 200 200
 
SI ËSHTË
I. Ndërtesa banimi      
 ndërtuar para 1993 15 10 5
 ndërtuar gjatë dhe pas 1993 30 12 6
       
II. Ndërtesa të tjera      
 për tregti dhe shërbime 400 300 200
- të tjera 100 60 40
       
III. Ndërtesa  në pronësi apo në përdorim, në territore të miratuara si fshatra turistike. 400 400 400
  - See more at: http://www.shqiptarja.com/ekonomi/2733/ja-sa-do-t--paguhet-p-r--do-sht-pi-si-llogaritet-taksa-e-re-mbi-nd-rtesat-195886.html#sthash.BrzXWGTX.dpuf

Zonat
Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave janë 3 zona të ndryshme, në bazë të të cilave varet edhe shuma e taksës vjetore që duhet paguar, sipas kategorisë së ndërtesës. Në “Zonën 1” bëjnë pjesë bashkitë e Tiranës dhe të Durrësit. Kjo është zona që ka taksat e banesave më të larta. Në “Zonën 2”, ku taksat e banesave janë më të ulëta, bëjnë pjesë bashkitë e Vlorës, Fierit, Sarandës, Pogradecit, Korçës, Elbansanit, Beratit, Lushnjës, Gjirokastrës, Shkodrës Kavajës dhe Lezhës. Në “Zonën 3” bëjnë pjesë të gjitha bashkitë e tjera dhe kjo është zona, ku taksat e banesës janë më të ulëtat
 
Banesat
Për të gjitha bansat e ndërtuara përpara vitit 1993, taksa vjetore do të jetë më e ulët se për ato banesa qe janë ndërtuar gjatë ose pas këtij viti. Si rrjedhojë të gjitha banesat, të ndërtuara para vitit 1993, të cilat ndodhen në Zonën 1, 2 ose 3, kanë një taksë vjetore për m2, përkatësisht 15 lekë, 10 lekë ose 5 lekë. Për ato banesa të ndërtuara gjatë ose pas vitit 1993, të cilat ndodhen në Zonën 1, 2 ose 3, kanë një taksë vjetore për m2, përkatësisht 30 lekë, 12 lekë ose 6 lekë. Të dhënat nga Ministria e Financave tregojnë se vetëm në Zonën 1 (bashkitë Tiranë dhe Durrës), taksa vjetore për banesat e ndërtuara gjatë dhe pas vitit 1993 janë 2 herë më të larta se për ato banesa të ndërtuara përpara këtij viti. Duhet theksuar se kjo diferencë, për sa i përket këtyre kategorish banesash, është shumë herë më e lartë në Zonën 1 se sa në Zonat 2 dhe 3. Nga ana tjetër
 
Biznesi
Hyrja në fuqi e paketës fiskale ka sjellë disa ndryshime për sa i përket ndërtesave të përdurura për qëllime tregtare dhe shërbime. Taksa për këto ndërtea është dyfishuar në të gjitha zonat. Po ashtu edhe taksa e ndërtesave në territore të miratuara si fshatra turistike. Përpara kjo taksë vjetore ishte 200 lekë/m2, ndërsa tashmë ajo është 400 lekë/m2. Ndërtesat që bëjnë pjesë në këtë kategori (ndërtesa që janë në pronësi apo në përdorim, në territore të miratuara për si fshatra turistike) kanë të njëjtën tkasë pavarësisht zonës se ku ndodhen.
 
Banesat
Kuvendi nuk miratoi heqjen e “ndarjes 1993”
Fillimisht u propozua që taksa e banesave të mos kishte si kategori ndarëse vititn 1993. Pra në këtë mënyrë si banesat e ndërtuara para këtij viti, ashtu edhe ato që ishin ndërtuar gjatë dhe pas këtij viti, të taksoheshin njësoj. Ndërkaq, në bazë të punimeve të seancës plenare të fundvitit, ky propozim nuk u miratua. Si rrjedhojë vitit 1993 është pika e ndarjes së dy kategorive të taksës për banesën. Shtëpitë e ndërtuara gjatë dhe pas vitit 1993 e kanë taksën më të lartë se ato të ndërtuara para këtij viti. Në Tiranë dhe Durrës diferenca ndërmjet të dy kategorive është e theksuar.
 
Ndryshimet, Ja ligji për taksën e banesës së dytë
 
Taksa e dyfishuar për një banesë të dytë ishte risia e paketës fiskale të miratuar vitin që kaloi. Më poshtë vijojnë amendimet që çuan në mënyrën e re të taksimit të banesave. Në nenin 5 të ligjit të paketës së re fiskale thuhet: Në nenin 22, “Taksa mbi ndërtesat”, në fund të pikës 1 shtohet paragrafi me këtë përmbajtje: “Tatimpaguesit që kanë në pronësi më shumë se një banesë, për shtëpinë ku kanë banimin e zakonshëm paguajnë taksën e ndërtesës, sipas aneksit 1 bashkëlidhur këtij ligji, ndërsa për të gjitha shtëpitë e tjera, taksa e ndërtesës është sa dyfishi i taksës së ndërtesës, që zbatohet në zonën ku ndodhet kjo ndërtesë.” Paketa e re fiskale ka hyrë në fuqi në 1 janar 2014. Zbatimi i kësaj pakete, në tërësinë e saj, ka qenë në qendër debateve mediatike gjatë kohëve të fundit. Nga ana tjetër opozita ka mbajtur një qendrim të fortë kundër mënyrës së re të taksimit.
 
TAKSAT E BANESAVE
   
Bashkitë
   
Zona 1
 
Zona 2
 
Zona 3
Kategoritë minimale të ndërtesave  
 
Tiranë
Durrës
Vlorë
Fier
Sarandë
Pogradec
Korçë
Elbasan
Berat
Lushnjë
Gjirokastër
Shkodër
Kavajë
Lezhë
Të gjitha bashkitë e tjera
 
SI ISHTE                                                                   Lekë/m2 në vit
I. Ndërtesa banimi      
 ndërtuar para 1993 15 10 5
 ndërtuar gjatë dhe pas 1993 30 12 6
       
II. Ndërtesa të tjera      
 për tregti dhe shërbime 200 150 100
- të tjera 50 30 20
 
III. Ndërtesa  në pronësi apo në përdorim, në territore të miratuara si fshatra turistike. 200 200 200
 
SI ËSHTË
I. Ndërtesa banimi      
 ndërtuar para 1993 15 10 5
 ndërtuar gjatë dhe pas 1993 30 12 6
       
II. Ndërtesa të tjera      
 për tregti dhe shërbime 400 300 200
- të tjera 100 60 40
       
III. Ndërtesa  në pronësi apo në përdorim, në territore të miratuara si fshatra turistike. 400 400 400
 
Zonat
Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave janë 3 zona të ndryshme, në bazë të të cilave varet edhe shuma e taksës vjetore që duhet paguar, sipas kategorisë së ndërtesës. Në “Zonën 1” bëjnë pjesë bashkitë e Tiranës dhe të Durrësit. Kjo është zona që ka taksat e banesave më të larta. Në “Zonën 2”, ku taksat e banesave janë më të ulëta, bëjnë pjesë bashkitë e Vlorës, Fierit, Sarandës, Pogradecit, Korçës, Elbansanit, Beratit, Lushnjës, Gjirokastrës, Shkodrës Kavajës dhe Lezhës. Në “Zonën 3” bëjnë pjesë të gjitha bashkitë e tjera dhe kjo është zona, ku taksat e banesës janë më të ulëtat
 
Banesat
Për të gjitha bansat e ndërtuara përpara vitit 1993, taksa vjetore do të jetë më e ulët se për ato banesa qe janë ndërtuar gjatë ose pas këtij viti. Si rrjedhojë të gjitha banesat, të ndërtuara para vitit 1993, të cilat ndodhen në Zonën 1, 2 ose 3, kanë një taksë vjetore për m2, përkatësisht 15 lekë, 10 lekë ose 5 lekë. Për ato banesa të ndërtuara gjatë ose pas vitit 1993, të cilat ndodhen në Zonën 1, 2 ose 3, kanë një taksë vjetore për m2, përkatësisht 30 lekë, 12 lekë ose 6 lekë. Të dhënat nga Ministria e Financave tregojnë se vetëm në Zonën 1 (bashkitë Tiranë dhe Durrës), taksa vjetore për banesat e ndërtuara gjatë dhe pas vitit 1993 janë 2 herë më të larta se për ato banesa të ndërtuara përpara këtij viti. Duhet theksuar se kjo diferencë, për sa i përket këtyre kategorish banesash, është shumë herë më e lartë në Zonën 1 se sa në Zonat 2 dhe 3. Nga ana tjetër
 
Biznesi
Hyrja në fuqi e paketës fiskale ka sjellë disa ndryshime për sa i përket ndërtesave të përdurura për qëllime tregtare dhe shërbime. Taksa për këto ndërtea është dyfishuar në të gjitha zonat. Po ashtu edhe taksa e ndërtesave në territore të miratuara si fshatra turistike. Përpara kjo taksë vjetore ishte 200 lekë/m2, ndërsa tashmë ajo është 400 lekë/m2. Ndërtesat që bëjnë pjesë në këtë kategori (ndërtesa që janë në pronësi apo në përdorim, në territore të miratuara për si fshatra turistike) kanë të njëjtën tkasë pavarësisht zonës se ku ndodhen.
 
Banesat
Kuvendi nuk miratoi heqjen e “ndarjes 1993”
Fillimisht u propozua që taksa e banesave të mos kishte si kategori ndarëse vititn 1993. Pra në këtë mënyrë si banesat e ndërtuara para këtij viti, ashtu edhe ato që ishin ndërtuar gjatë dhe pas këtij viti, të taksoheshin njësoj. Ndërkaq, në bazë të punimeve të seancës plenare të fundvitit, ky propozim nuk u miratua. Si rrjedhojë vitit 1993 është pika e ndarjes së dy kategorive të taksës për banesën. Shtëpitë e ndërtuara gjatë dhe pas vitit 1993 e kanë taksën më të lartë se ato të ndërtuara para këtij viti. Në Tiranë dhe Durrës diferenca ndërmjet të dy kategorive është e theksuar.
 
Ndryshimet, Ja ligji për taksën e banesës së dytë
 
Taksa e dyfishuar për një banesë të dytë ishte risia e paketës fiskale të miratuar vitin që kaloi. Më poshtë vijojnë amendimet që çuan në mënyrën e re të taksimit të banesave. Në nenin 5 të ligjit të paketës së re fiskale thuhet: Në nenin 22, “Taksa mbi ndërtesat”, në fund të pikës 1 shtohet paragrafi me këtë përmbajtje: “Tatimpaguesit që kanë në pronësi më shumë se një banesë, për shtëpinë ku kanë banimin e zakonshëm paguajnë taksën e ndërtesës, sipas aneksit 1 bashkëlidhur këtij ligji, ndërsa për të gjitha shtëpitë e tjera, taksa e ndërtesës është sa dyfishi i taksës së ndërtesës, që zbatohet në zonën ku ndodhet kjo ndërtesë.” Paketa e re fiskale ka hyrë në fuqi në 1 janar 2014. Zbatimi i kësaj pakete, në tërësinë e saj, ka qenë në qendër debateve mediatike gjatë kohëve të fundit. Nga ana tjetër opozita ka mbajtur një qendrim të fortë kundër mënyrës së re të taksimit.
 
TAKSAT E BANESAVE
   
Bashkitë
   
Zona 1
 
Zona 2
 
Zona 3
Kategoritë minimale të ndërtesave  
 
Tiranë
Durrës
Vlorë
Fier
Sarandë
Pogradec
Korçë
Elbasan
Berat
Lushnjë
Gjirokastër
Shkodër
Kavajë
Lezhë
Të gjitha bashkitë e tjera
 
SI ISHTE                                                                   Lekë/m2 në vit
I. Ndërtesa banimi      
 ndërtuar para 1993 15 10 5
 ndërtuar gjatë dhe pas 1993 30 12 6
       
II. Ndërtesa të tjera      
 për tregti dhe shërbime 200 150 100
- të tjera 50 30 20
 
III. Ndërtesa  në pronësi apo në përdorim, në territore të miratuara si fshatra turistike. 200 200 200
 
SI ËSHTË
I. Ndërtesa banimi      
 ndërtuar para 1993 15 10 5
 ndërtuar gjatë dhe pas 1993 30 12 6
       
II. Ndërtesa të tjera      
 për tregti dhe shërbime 400 300 200
- të tjera 100 60 40
       
III. Ndërtesa  në pronësi apo në përdorim, në territore të miratuara si fshatra turistike. 400 400 400
  - See more at: http://www.shqiptarja.com/ekonomi/2733/ja-sa-do-t--paguhet-p-r--do-sht-pi-si-llogaritet-taksa-e-re-mbi-nd-rtesat-195886.html#sthash.BrzXWGTX.dpuf
Taksa vjetore për banesat vazhdon të jetë e njëjta si përpara amendimit të legjislacionit për të zbatuar paketën e re fiskale që hyri në fuqi në 1 janar 2014. Ndërkaq, taksa vjetore është dyfishuar për ndërtesat që përdoren për qëllime tregtare e shërbimesh, duke përfshirë edhe ato ndërtesa që janë në pronësi apo në përdorim, në territore të miratuara për si fshatra turistike. Shuma e kësaj takse ndryshon në varësi të zonave ku ndodhet ndërtesa. Nga ana tjetër, nëse qytetari ka më shumë se sa një shtëpi, atëherë taksa për banesat e tjera(të cilat nuk janë banimi i zakonshëm) do të jetë 2 herë më shumë, në varësi të zonës se ku ndodhen këto banesa. - See more at: http://www.shqiptarja.com/ekonomi/2733/ja-sa-do-t--paguhet-p-r--do-sht-pi-si-llogaritet-taksa-e-re-mbi-nd-rtesat-195886.html#sthash.BrzXWGTX.dpuf
Taksa vjetore për banesat vazhdon të jetë e njëjta si përpara amendimit të legjislacionit për të zbatuar paketën e re fiskale që hyri në fuqi në 1 janar 2014. Ndërkaq, taksa vjetore është dyfishuar për ndërtesat që përdoren për qëllime tregtare e shërbimesh, duke përfshirë edhe ato ndërtesa që janë në pronësi apo në përdorim, në territore të miratuara për si fshatra turistike. Shuma e kësaj takse ndryshon në varësi të zonave ku ndodhet ndërtesa. Nga ana tjetër, nëse qytetari ka më shumë se sa një shtëpi, atëherë taksa për banesat e tjera(të cilat nuk janë banimi i zakonshëm) do të jetë 2 herë më shumë, në varësi të zonës se ku ndodhen këto banesa. - See more at: http://www.shqiptarja.com/ekonomi/2733/ja-sa-do-t--paguhet-p-r--do-sht-pi-si-llogaritet-taksa-e-re-mbi-nd-rtesat-195886.html#sthash.BrzXWGTX.dpuf
Taksa vjetore për banesat vazhdon të jetë e njëjta si përpara amendimit të legjislacionit për të zbatuar paketën e re fiskale që hyri në fuqi në 1 janar 2014. Ndërkaq, taksa vjetore është dyfishuar për ndërtesat që përdoren për qëllime tregtare e shërbimesh, duke përfshirë edhe ato ndërtesa që janë në pronësi apo në përdorim, në territore të miratuara për si fshatra turistike. Shuma e kësaj takse ndryshon në varësi të zonave ku ndodhet ndërtesa. Nga ana tjetër, nëse qytetari ka më shumë se sa një shtëpi, atëherë taksa për banesat e tjera(të cilat nuk janë banimi i zakonshëm) do të jetë 2 herë më shumë, në varësi të zonës se ku ndodhen këto banesa. - See more at: http://www.shqiptarja.com/ekonomi/2733/ja-sa-do-t--paguhet-p-r--do-sht-pi-si-llogaritet-taksa-e-re-mbi-nd-rtesat-195886.html#sthash.BrzXWGTX.dpuf
Taksa vjetore për banesat vazhdon të jetë e njëjta si përpara amendimit të legjislacionit për të zbatuar paketën e re fiskale që hyri në fuqi në 1 janar 2014. Ndërkaq, taksa vjetore është dyfishuar për ndërtesat që përdoren për qëllime tregtare e shërbimesh, duke përfshirë edhe ato ndërtesa që janë në pronësi apo në përdorim, në territore të miratuara për si fshatra turistike. Shuma e kësaj takse ndryshon në varësi të zonave ku ndodhet ndërtesa. Nga ana tjetër, nëse qytetari ka më shumë se sa një shtëpi, atëherë taksa për banesat e tjera(të cilat nuk janë banimi i zakonshëm) do të jetë 2 herë më shumë, në varësi të zonës se ku ndodhen këto banesa. - See more at: http://www.shqiptarja.com/ekonomi/2733/ja-sa-do-t--paguhet-p-r--do-sht-pi-si-llogaritet-taksa-e-re-mbi-nd-rtesat-195886.html#sthash.BrzXWGTX.dpuf

Njoftimet që do të krahasohen

  Nuk ka prona per tu krahasuar
  The account with the email address already exists on the site. To synchronize with Social Network Login plugin please enter the password to your account on the site.
  Accedi
  Nome utente
  Password
  Hai dimenticato la password? Ricorda